Bộ Tài chính: Đã kiểm tra 16,5 nghìn hồ sơ khai thuế, kiến nghị xử lý hơn 8.800 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Bộ Tài chính: Đã kiểm tra 16,5 nghìn hồ sơ khai thuế, kiến nghị xử lý hơn 8.800 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Bộ Tài chính cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, 2 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước vẫn đạt khá ở mức 286,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đạt 246,65 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính cả nước có 46/63 địa phương thu nội địa đạt trên 20% dự toán (tiến độ thu chung của cả nước); 34/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối ngân sách tháng 2 ước đạt 115,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 2 tháng đạt 207,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 23,49 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán, giảm 32,4%, chủ yếu do trong 2 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai phân bổ kế hoạch vốn được giao; đồng thời, kỳ nghỉ tết Nguyên đán dài ngày cũng là yếu tố ảnh hưởng đến công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; chi trả nợ lãi đạt 21,88 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% dự toán, giảm 14,3%; chi thường xuyên đạt 161,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 27 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,58 năm, kế hoạch còn lại 8,51 năm, lãi suất bình quân 2,34%/năm.

Cùng với công tác quản lý, điều hành thu, chi NSNN, Bộ Tài chính cũng tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm khác ngay từ đầu năm. 

Cụ thể, Bộ Tài chính đã tập trung đẩy mạnh thực hiện việc cơ cấu lại thị trường tài chính. Trong công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trong tháng 2 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ 98 triệu USD. Lũy kế 2 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 356 triệu USD (tương đương khoảng 8.197 tỷ đồng), gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó cấp phát khoảng 277 triệu USD, cho vay lại khoảng 78 triệu USD. 

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 2/2021 khoảng 12.770 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11.539 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 1.231 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 45.835 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 37.837 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7.998 tỷ đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng được tăng cường. Theo đó, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 3.535 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 16,5 nghìn hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý tài chính 8.864 tỷ đồng (trong đó: Thu hồi nộp NSNN 1.533 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác 7.103 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 227 tỷ đồng); Số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện thu nộp NSNN 457 tỷ đồng…