Eximbank tổ chức đại hội cổ đông hai ngày liên tiếp

Eximbank tổ chức đại hội cổ đông hai ngày liên tiếp

Hướng đến mục tiêu các đại hội được tiến hành thành công tốt đẹp, tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của ngân hàng, Eximbank khuyến nghị các cổ đông chỉ nên làm việc với đại diện chính thức của Ngân hàng, không làm việc với các bên không được ủy nhiệm chính thức để đảm bảo tính hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ chức trong tiến trình tổ chức ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ Eximbank thường niên tới đây sẽ giải quyết những vấn đề chiến lược kế hoạch kinh doanh, về nhân sự cấp cao của Ngân hàng, nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng cập nhật theo các quy định pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và nhiều vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội còn tồn tọng trong những năm gần đây để tháo gỡ mọi vướng mắc quan trọng trong quản trị, điều hành Ngân hàng hiện nay, tiến đến xây dựng Ngân hàng là biểu tượng niềm tin dành cho Cổ đông và Khách hàng.

Tuy gặp nhiều khó khăn do và nhiều bất cập do ĐHĐCĐ thường niên trong 2 năm qua chưa được tổ chức thành công, Eximbank vẫn đang hoạt động hiệu quả với sự minh bạch cao. Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ Ngân hàng đang cùng nhau hành động vì lợi ích chung của Ngân hàng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Eximbank không ngừng nỗ lực tạo sự đồng thuận cho hoạt động ổn định và phát triển bền vững của Ngân hàng.