Ngân sách trung ương hụt thu hơn 29.000 tỷ, vậy cơ cấu thu ngân sách tăng trưởng ở đâu?

Ngân sách trung ương hụt thu hơn 29.000 tỷ, vậy cơ cấu thu ngân sách tăng trưởng ở đâu?

Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, đại biểu Vũ Tuấn Anh (đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính ngân sách về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.