PAN Group (PAN): Sắp họp bất thường trình kế hoạch tăng vốn thêm 2.358 tỷ đồng, miễn nhiệm 2 thành viên ngoại quốc khỏi HĐQT

PAN Group (PAN): Sắp họp bất thường trình kế hoạch tăng vốn thêm 2.358 tỷ đồng, miễn nhiệm 2 thành viên ngoại quốc khỏi HĐQT

CTCP Tập đoàn PAN (PAN) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 10/1/2022 tới đây.

Cụ thể, Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành tăng vốn với số lượng tối đa gần 236 triệu đơn vị. Trong đó,

+ PAN chào bán tối đa 86,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 5:2).

+ Song song, PAN chào bán cho cổ đông hiệu hữu tối đa 108 triệu cổ phần, tỷ lệ 2:1. Đặc biệt, giá chào bán vào mức 15.000 đồng/cp, chưa đến phân nửa thị giá hiện tại vào mức 38.000 đồng/cp.

+ Cuối cùng, Công ty cũng chào bán riêng lẻ hơn 41 triệu cổ phần với giá không thấp hơn 90% bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết…

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá vào mức 2.358 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án. Vốn điều lệ sau phát hành của PAN dự tăng lên gần 4.522 tỷ đồng.

Số tiền thu về PAN dự kiến chi tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, đầu tư M&A các công ty trong mảng nông nghiệp – thực phẩm…

Ngoài ra, Đại hội lần này cũng dự kiến thông qua việc miễn nhiện chức danh Thành viên HĐQT với ông Manabu Ueda (Nhật Bản) theo đơn từ nhiệm ngày 2/11/2021, và ông Michael Sgn Beng Hock (Singapore) theo đơn từ nhiệm ngày 3/12/2021.