TP.HCM yêu cầu bổ sung vốn, gia hạn trả nợ cho người vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

TP.HCM yêu cầu bổ sung vốn, gia hạn trả nợ cho người vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP.HCM cấp bổ sung thêm tối thiểu 400 tỷ đồng để cho vay trên địa bàn.

Nguồn vốn này nhằm hỗ trợ người nghèo, người lao động TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có vốn làm ăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh; tăng cường thực hiện tốt chương trình cho vay nhà ở xã hội; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do dịch Covid-19.

TP.HCM yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện kịp thời giải ngân các nguồn vốn trung ương, địa phương theo chỉ tiêu được giao; kịp thời giải ngân đối với nguồn vốn Quỹ giảm nghèo, không để xảy ra trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay mà không được tiếp cận vốn tín dụng chính sách xã hội phải đi vay tín dụng đen.

Sở Lao động Thương binh Xã hội cần sớm tham mưu UBND TP ban hành các Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch vốn ngân sách TP ủy thác để cho vay Quỹ giảm nghèo, cho vay Giải quyết việc làm gắn với Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2021 – 2025; đẩy mạnh triển khai cho vay Quỹ giảm nghèo đến các đối tượng thuộc chương trình chưa vay vốn, đối tượng cần vốn bổ sung trong năm 2020, sớm hoàn thành chỉ tiêu giao đợt 1.

UBND quận, huyện có trách nhiệm thực hiện hiệu quả phương án xử lý thu hồi nợ quá hạn đối với những xã, phường, thị trấn có nợ quá hạn từ 1% trở lên, đôn đốc thu hồi giảm nợ quá hạn.

Đối với UBND quận, huyện chưa bố trí vốn ủy thác năm 2020 hoặc bố trí vốn chưa đủ, sớm bố trí vốn ngay trong quý II để bổ sung cho Quỹ giảm nghèo ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay ưu đãi, hỗ trợ người nghèo, người lao động giải quyết việc làm, phục hồi sản xuất, kinh doanh khắc phục thiệt hại do dịch Covid-19.

UBND TP.HCM cũng chấp thuận chủ trương cho giãn nợ, kéo dài thời gian trả nợ tối đa 24 tháng đối với những hộ dân, người lao động vay vốn từ các chương trình cho vay nguồn vốn của địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa trả hết nợ vay, mặc dù đã hết thời gian gia hạn nợ.