Lợi nhuận Công ty Mua bán nợ giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm

Lợi nhuận Công ty Mua bán nợ giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam ( DATC ) ghi nhận doanh thu đạt 543 tỷ đồng, giảm tới 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 120 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của doanh nghiệp này chỉ đạt gần 87 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tương ứng giảm 31%.

Tính đến ngày 31/6, tổng tài sản của DATC ở mức hơn 27.296 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2019. Trong đó, nợ phải thu dài hạn chiếm tới 73% tổng tài sản, ở mức 19.888 tỷ đồng.

Năm 2020, DATC đặt kế hoạch đạt tổng doanh thu từ 1.900-2.100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 200 – 215 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước từ 150 – 180 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao; đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Đồng thời, tái cơ cấu nợ của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt nam (SBIC); tái cơ cấu nợ tại các công ty: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Công ty Cổ phần Thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

Cùng với đó, DATC tiếp tục nghiên cứu đề xuất tham gia tái cơ cấu nợ một số tổng công ty khác theo cơ chế đặc thù, góp phần nâng cao năng lực tài chính, phục hồi hoạt động đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu theo Đề án được Chính phủ phê duyệt.