ĐHCĐ Eximbank: Chính thức có Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, nhiều tờ trình khác KHÔNG được thông qua

ĐHCĐ Eximbank: Chính thức có Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, nhiều tờ trình khác KHÔNG được thông qua

Hôm nay (15/2), Eximbank tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 lần thứ hai để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) sau khi trình hồ sơ nhân sự được đề cử lên Ngân hàng Nhà nước vào ngày 24/1/2022.

ĐHCĐ kết thúc vào lúc 16h30 sau hơn 6 tiếng tiến hành

Theo kết quả biểu quyết, bên cạnh nội dung về số lượng và danh sách thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thì chỉ có 5 tờ trình khác được thông qua là: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT cập nhật, bổ sung Quy chế tài chính của Eximbank; Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung khác của Điều lệ Eximbank; Tờ trình về việc ban hành mới quy chế quản trị nội bộ, quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT và Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát.

26 tờ trình khác không được thông qua do tỷ lệ tán thành chỉ dưới 50%. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến báo cáo hoạt động của Ban điều hành, HĐQT, Ban Kiểm soát; phương án phân phối lợi nhuận; kinh phí hoạt động và thù lao;…

15h20: Đại diện NHNN: Eximbank cần bầu Chủ tịch HĐQT trong 7 ngày

Phát biểu tại ĐHĐCĐ, đại diện NHNN chúc mừng Eximbank đã tổ chức thành công sự kiện hôm nay. Bên cạnh đó, vị này cũng lưu ý ngân hàng về việc chức danh Chủ tịch HĐQT cần được bầu trong 7 ngày kể từ khi kết thúc ĐHĐCĐ.

Vị này nhấn mạnh, sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Eximbank cần triển khai hoạt động theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông

Phản hồi về ý kiến của đại diện NHNN, Chủ tịch Yasuhiro Saitoh cho biết cuộc họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ được tiến hành ngày sau cuộc họp này để tiến hành bầu các chức danh trong HĐQT.

14h45: Kết quả bầu nhân sự nhiệm kỳ mới

Sau khi nghe qua các tờ trình và tiến hành bầu cử, Đại hội cổ đông Eximbank đã đi đến kết quả như sau:

Với 73 phiếu thu về hợp lệ đại điện cho 1,158 tỷ cổ phiếu, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả bầu TV HĐQT:

Bà Lê Hồng Anh: 1,108 tỷ phiếu tán thành, chiếm 92,9 %

Ông Đào Phong Trúc Đại: 950 phiếu tán thành, chiếm 81,69% (TV HĐQT độc lập)

Ông Võ Quang Hiển: 2,5 tỷ phiếu tán thành, chiếm 218%

Ông Nguyễn Hiếu: 1,391 tỷ phiếu tán thành, chiếm 119%

Ông Nguyễn Thanh Hùng: hơn 715 triệu phiếu tán thành , chiếm 61,5%

Bà Đỗ Hà Phương: 713 triệu phiếu tán thành, chiếm 61,32%.

Bà Lương Thị Cẩm Tú: 722 triệu phiếu tán thành, chiếm 62,16% cổ phần

Như vậy Cả 7 thành viên đề cử đều vào HĐQT

Kết quả bầu Ban kiểm soát

Theo kết quả 72 phiếu thu về hợp lệ, đại diện 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Ngọc Dũng: 1,072 tỷ phiếu tán thành, chiếm, 92,17%

Bà Phạm Thị Mai Phương: 1,576 tỷ phiếu tán thành, chiếm 135,6%

Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc: 56 triệu phiếu tán thành, chiếm 4,82%

Ông Trịnh Bảo Quốc: 1,371 tỷ phiếu tán thành, chiếm 117,92%.

Ông Ngo Tony : 1,7 tỷ cổ tán thành, chiếm 147,2 %

Theo quy định 3 ứng viên đủ điều kiện trúng cử BKS gồm ông Ngo Tony đạt tỷ lệ 147,2%; bà Phạm Thị Mai Phương tỷ lệ 135,59% và ông Trịnh Bảo Quốc tỷ lệ 117,92%.

Xem thêm: