Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của EVF tăng trưởng 44%

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của EVF tăng trưởng 44%

Theo đó, tổng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong năm 2021 của EVF đạt 1.771,5 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Sau khi trừ đi các khoản chi phí lãi và các chi phí tương tự, EVF đạt thu nhập lãi thuần 786 tỷ đồng.

Đối với các hoạt động khác, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 38,69 tỷ đồng, giảm 37,87 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 1,77 tỷ đồng; đáng chú ý nhất là khoản lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt hơn 93 tỷ đồng (tăng 434% so với năm 2020) và khoản lãi thuần từ hoạt động khác đạt 242 tỷ đồng (tăng 163% so với năm trước). Theo văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận của EVF, thu nhập từ hoạt động khác có được là do đẩy mạnh thu hồi nợ và các thu nhập khác.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021 đạt 919,4 tỷ đồng, tăng 316,1 tỷ đồng, tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2021 tăng mạnh, lên đến 507,78 tỷ đồng so với 317,67 tỷ đồng trong năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của EVF tăng trưởng 44% - Ảnh 1.